ITT Controls B.V.

P.O. BOX 422
NL-3770 AK Barneveld
Gelderland
The Netherlands

Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden van:  

ITT Controls
Inschrijfnummer K.v.K.: 51923521   Artikel 1. Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van en elke overeenkomst met ITT B.V., gevestigd te Barneveld en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59217340, en ITT Controls B.V., gevestigd te Barneveld en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59217642; hierna te noemen: ’ITT’.
2. De koper respectievelijk opdrachtgever zal verder worden aangeduid als ‘de wederpartij’.
3. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop- en/of verkoop-)voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder ‘zaken’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: los te verkopen zaken, materialen, onderdelen e.d. evenals de door ITT bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken en/of benodigde materialen, onderdelen e.d. en de in dit kader aan de wederpartij te leveren materialen, onderdelen en dergelijke.
6. Onder ‘ex works USA’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de goederen worden ter beschikking gesteld. Het laden van de goederen en het vervoer ervan alsook de formaliteiten en kosten inzake import en douane zijn voor risico en rekening van de wederpartij vanaf laadpunt Verenigde Staten.
7. Onder ‘wezenlijke tekortkoming’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een toerekenbare tekortkoming van ITT in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, die leidt tot zodanige schade voor de wederpartij dat de wederpartij in aanmerkelijke mate wordt onthouden wat zij uit hoofde van de overeenkomst mag verwachten, tenzij ITT als tekortschietende partij dit gevolg niet heeft voorzien en een redelijk persoon van dezelfde hoedanigheid in dezelfde omstandigheden het evenmin zou hebben voorzien.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen en/of vervolg- of deelopdrachten.
11. Als ITT deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. ITT hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2. Aanbod, offertes
1. Ieder aanbod en elke offerte van ITT is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd, is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft ITT het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht ITT niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie blijkt onjuist of onvolledig te zijn dan wel wordt naderhand gewijzigd, heeft ITT het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
4. Het aanbod, de offerte, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van capaciteiten, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van ITT zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van ITT en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan ITT worden geretourneerd.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van ITT heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien ITT schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. ITT is pas gebonden aan:
a. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra ITT – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4. Vergoeding, prijzen, tarieven
1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. De eventuele in rekening te brengen kosten zullen afzonderlijk worden vermeld.
2. ITT verricht de overeengekomen prestatie tegen een vaste vergoeding, tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen
3. ITT heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan ITT, en in redelijkheid niet van ITT kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
4. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor ITT (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, heeft ITT het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 5. Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens ITT vereist, mag ITT bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6. Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door ITT gewenste wijze aan ITT ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan ITT verstrekte gegevensdragers, bestanden en dergelijke vrij zijn van virussen en defecten;
c. hij de zaken waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht op de overeengekomen dag en het overeengekomen tijdstip aan ITT ter beschikking stelt.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart ITT voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft ITT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en ITT nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van ITT om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7. Vertrouwelijke informatie
1. ITT verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die ITT in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan ITT weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. ITT zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. ITT zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat de werknemers van ITT en andere personen die onder verantwoordelijkheid van ITT bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien ITT als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
4. Het is ITT te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of ITT hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.
5. Het is ITT te allen tijde toegestaan de bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen en dergelijke te hergebruiken.
6. Indien ITT een privacystatement hanteert, worden de daarin genoemde gegevens uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit statement.

Artikel 8. Levering, (op)leveringstermijnen
1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien ITT de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij ITT schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
2. ITT is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. De te leveren zaken worden ‘ex works USA’ geleverd en derhalve gaat het risico voor de te leveren zaken op de wederpartij over op het moment van levering vanaf laadpunt in Verenigde Staten.
4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door ITT te bepalen wijze. ITT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, heeft ITT het recht de zaken en/of de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet ITT binnen een door ITT te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren.
6. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. ITT heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor ITT een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van ITT alsnog nakoming te vorderen.
7. Voldoet de wederpartij niet aan het in lid 5 en 6 van dit artikel gestelde noch aan zijn betalingsverplichtingen en de wederpartij neemt de door hem bestelde zaken niet af binnen een periode van 2 (twee) maanden na mededeling van ITT dat de bestelde zaken ter beschikking staan van de wederpartij, vervallen de door de wederpartij bestelde zaken aan ITT en wordt ITT eigenaar van voornoemde zaken, zonder dat hieruit voor ITT een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van ITT alsnog nakoming te vorderen.
8. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat ITT alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 9. Voortgang, uitvoering overeenkomst
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. ITT niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. ITT niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft ITT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. ITT spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van ITT kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft ITT het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
3. ITT is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. ITT moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
4. ITT wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de uitvoering van de overeenkomst gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd c.q. geleverd, zal ITT met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. ITT zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijn. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft ITT in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door ITT verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 10. Meer- en minderwerk
1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen ITT en de wederpartij overeengekomen worden. ITT is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra ITT – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11. Inruil van zaken
1. Indien partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij bij aankoop van een zaak bij ITT tevens een zaak zal inruilen, blijft de in te ruilen zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot op het moment van aflevering. Onder ‘het moment van aflevering’ wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de in te ruilen zaak in het bezit van ITT komt.
2. De wederpartij is tot het moment van aflevering aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud, eventuele schades, verlies en/of waardevermindering van de in te ruilen zaak.
3. De wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen zaak schadevrij is dan wel dat slechts sprake is van schade zoals door partijen is vastgesteld.
4. De wederpartij is verplicht ITT alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen zaak te verstrekken, waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat deze van belang is voor ITT.
5. De wederpartij is eveneens verplicht alle bij de in te ruilen zaak behorende documenten en overige toebehoren aan ITT te overhandigen.

Artikel 12. Emballage
1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van ITT. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
2. ITT bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat ITT deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.
3. ITT heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet ITT deze emballage terugnemen en zal ITT de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering. ITT heeft hierbij wel altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft ITT de emballage niet terug te nemen. ITT heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen.
6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft ITT niet terug te nemen en mag ITT dit bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 13. Klachten en retourzendingen
1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten en dergelijke binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de zaken aan ITT melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan ITT worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 (één) jaar na levering.
3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na oplevering van het resultaat van de werkzaamheden – schriftelijk aan ITT worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan ITT is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
5. Bestelde zaken worden in de bij ITT voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen endergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van ITT. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. De wederpartij moet ITT in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan ITT verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat ITT ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door ITT te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
9. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
10. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
11. Geen klachten of claims van welke aard dan ook zijn mogelijk over c.q. inzake door ITT geleverde alternatieve producten in geval een product niet meer leverbaar is of uit productie is genomen.
12. Geen klachten zijn mogelijk over eigenschappen van de geleverde zaken, die niet of nauwelijks van invloed zijn op het functioneren van het geleverde, zoals bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot de kleur van het geleverde.
13. Geen klachten of claims van welke aard dan ook zijn mogelijk over c.q. inzake niet-wezenlijke tekortkomingen van ITT.

Artikel 14. Garanties
1. ITT zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. ITT staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde onderdelen en materialen baseert ITT zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze onderdelen of materialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken, onderdelen of materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. ITT zal de wederpartij hierover informeren.
4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert ITT slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
6. Bij een terecht beroep op de garantie zal ITT – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. ITT is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een van haar verplichtingen, indien ITT aantoont dat de tekortkoming werd veroorzaakt door een verhindering die buiten haar macht lag en dat van ITT redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat zij bij het sluiten van de overeenkomst met die verhindering rekening zou hebben gehouden of dat zij deze of de gevolgen ervan zou hebben vermeden of te boven zou zijn gekomen.
2. Indien de tekortkoming van de partij te wijten is aan een tekortkoming van een derde die door haar is belast met de uitvoering van de gehele overeenkomst of een gedeelte hiervan, wordt die partij slechts van haar aansprakelijkheid bevrijd, indien:
c. zij krachtens het vorige lid hiervan wordt bevrijd; en
d. de derde bevrijd zou zijn, indien het bepaalde in dat lid op hem van toepassing zou zijn.
3. De in dit artikel bedoelde bevrijding geldt voor het tijdvak gedurende hetwelk de verhindering bestaat.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel en het hiervoor in dit lid bepaalde, is ITT alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van ITT voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
5. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
6. Indien ITT aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van ITT altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door ITT gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van ITT beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
7. De wederpartij moet ITT uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
8. Indien ITT zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is ITT niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
9. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is ITT verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
10. ITT is nooit aansprakelijk voor schade aan een door hem geleverde zaak als gevolg van daaraan door of namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden.
11. ITT is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens ITT verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen en dergelijke;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan ITT verstrekte informatie;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat ITT adviseerde en/of gebruikelijk is;
f. door normale slijtage, erosie of corrosie;
g. door veroudering en/of aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
h. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
i. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ITT.
12. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart ITT uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van ITT of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal ITT de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 16. Betaling
1. Betaling geschiedt vooruit, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze andere betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
2. Indien partijen een van vooruitbetaling afwijkende betaaltermijn zijn overeengekomen en de factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn is niet volledig betaald of automatische incasso heeft niet kunnen plaatsvinden, dan is de wederpartij aan ITT een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% (twee procent) per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
3. Indien na aanmaning door ITT betaling alsnog uitblijft, heeft ITT bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% (vijftien procent) van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 (honderdvijftig Euro).
4. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft ITT het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft ITT eveneens indien hij al, voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen worden door ITT eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
6. De wederpartij mag de vorderingen van ITT niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op ITT heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud
1. ITT behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan ITT heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op
alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
6. De wederpartij moet ITT direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendomsrechten of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van ITT bewaren.
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, te allen tijde zijn meeverzekerd en zal ITT op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of ITT een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan ITT en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van ITT op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 18. Retentierecht
1. ITT heeft het recht de teruggave van de zaken van de wederpartij die ITT voor revisie, onderhoud of reparatie onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat:
a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan deze zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
b. de wederpartij de kosten van eerdere door ITT verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft betaald;
c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met ITT niet of niet volledig heeft betaald.
2. Indien de wederpartij niet binnen een periode van 2 (twee) maanden aan de onder lid 1 van dit artikel vermelde verplichting(en) heeft voldaan, wordt het eigendomsrecht van de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken van rechtswege door de wederpartij aan ITT overgedragen.
3. ITT is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 19. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. ITT heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20. Overmacht
1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of ITT, heeft ITT het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van ITT wordt, buiten hetgeen hieronder in wet- en regelgeving en jurisprudentie wordt verstaan, in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ITT, van de door ITT ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van ITT.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van ITT zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van ITT en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen en dergelijke, evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens ITT tot aan dat moment nakomen.

Artikel 21. Annulering, opschorting
1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan ITT een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door ITT gemaakte kosten en de door ITT door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. ITT heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en -naar keuze van ITT en afhankelijk van de al verrichte leveringen- 25% tot 100% (vijfentwintig tot honderd procent) van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart ITT voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. ITT heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag ITT deze bij de wederpartij in rekening brengen. ITT mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
4. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft ITT het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van ITT vergoeden.
5. Als zich feiten en/of omstandigheden voordoen, die zich aan de invloed van ITT onttrekken en die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst in alle redelijkheid niet van ITT kan worden gevergd, heeft ITT het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en kosten.
6. Ingeval ITT de opdracht wegens zwaarwegende redenen aan de zijde van ITT annuleert, kan ITT de kosten die ITT tot het moment van annulering voor de opdracht heeft gemaakt, doorberekenen aan de wederpartij.

Artikel 22. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op elk aanbod van ITT alsook op de tussen ITT en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar ITT is gevestigd, zij het dat ITT altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft ITT het recht ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Information

ضوابط تدفق صمامات غاز نفط إصلاح صيانة إحراق المحركات حارق تعديل اتصال